Głos Powiatu Średzkiego GPŚ 47 2013 - Page 4

4 wydarzenia nr 47 (184) 4 grudnia 2013 Jarocin straszy pustymi s?owami Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej obecni na obradach radni jednog?o?nie podj?li decyzj? o nieobejmowaniu przez Gmin? ?roda udzia?ów w spó?ce Zak?ad Gospodarki Odpadami w Jarocinie zajmuj?cej si? rozbudow? instalacji w Witaszyczkach, na któr? tra?aj? odpady pochodz?ce ze ?rody. W odpowiedzi na dzia?ania Rady, Miko?aj Kostka, Zast?pca Burmistrza Jarocina straszy, ?e konsekwencj? decyzji ?redzkich radnych b?dzie wzrost ceny za zrzut odpadów pochodz?cych ze ?rody na instalacji w Witaszyczkach. Burmistrz Kostka nie podaje jednak, na jakiej podstawie prawnej wspomniana cena mia?aby wzrosn??. W ocenie Urz?du Miejskiego w ?rodzie planowane przez w?adze Jarocina dzia?anie jest bezprawne. W miniony czwartek 28 listopada br. w O?rodku Kultury odby?a si? sesja Rady Miejskiej. Przedmiotem jednej z uchwa?, któr? podj?li radni by?o uchylenie czerwcowej uchwa?y, na mocy której Gmina ?roda Wielkopolska mia?a obj?? cz??? udzia?ów, za kwot? 200 tys. z? w jaroci?skiej spó?ce ZGO. Wspomniana spó?ka prowadzi inwestycj? rozbudowy instalacji w Witaszyczkach, która, na mocy uchwa?y Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) i na któr? od pocz?tku lipca tra?aj? odpady komunalne pochodz?ce z gmin tworz?cych region VI, w tym odpady pochodz?ce z terenu Gminy ?roda oraz pozosta?ych gmin Powiatu ?redzkiego. Decyzja radnych jest efektem stanowiska zaj?tego przez Komisj? Infrastruktury Rady Miejskiej, która podczas swojego posiedzenia 12 listopada uzna?a, ?e dzia?aj?c w interesie i dla dobra mieszka?ców Gmina ?roda nie powinna obejmowa? udzia?ów w ZGO Jarocin. To Jarocin, a nie ?roda ?amie postanowienia Porozumienia Jaroci?skiego Miko?aj Kostka, Zast?pca Burmistrza Jarocina, odpowiedzialny za kwestie gospodarki odpadami komentuj?c decyzj? ?redzkich radnych powiedzia?: – Burmistrz ?rody ?amie postanowienia Porozumienia Mi?dzygminnego, pod którym z?o?y? osobi?cie swój podpis w 2008 roku. Nie wywi?zuj?c si? z zapisów przedmiotowego Porozumienia jawi si? jako partner niewiarygodny oraz niedotrzymuj?cy umów i sk?adanych deklaracji. Samorz?d Gminy Jarocin, spó?ka Zak?ad Gospodarki Odpadami oraz wszyscy sygnatariusze Porozumienia Mi?dzygminnego (17 gmin cz?onkowskich) wyrazili zdecydowany sprzeciw i dezaprobat? dla takich praktyk realizoREKLAMA L wanych przez samorz?d ?rody Wielkopolskiej. Przypomnijmy, ?e w 2008 roku Gmina ?roda zosta?a cz?onkiem Porozumienia Mi?dzygminnego, którego g?ównym zadaniem by?o wspó?dzia?anie z Gmin? Jarocin i pozosta?ymi samorz?dami – sygnatariuszami Porozumienia – w zakresie gospodarki odpadami. Porozumienie powierzy?o Gminie Jarocin wykonanie zadania budowy Zak?adu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzib? w Witaszyczkach wraz z punktami prze?adunkowymi. Komentuj?c s?owa Burmistrza Kostki, Marcin Bednarz, naczelnik Biura Obs?ugi Burmistrza mówi, ?e nie jest prawd?, i? swoj? decyzj? o nieobejmowaniu udzia?ów w spó?ce ZGO Gmina ?roda z?ama?a postanowienia Porozumienia, do którego przyst?pi?a w 2008 roku, co zarzuca Zast?pca Burmistrza Jarocina. W podpisanym Porozumieniu ani s?owa nie by?o o tym, aby w przysz?o?ci którakolwiek z gmin b?d?ca sygnatariuszem Porozumienia obejmowa?a udzia?y w j aroci?skiej spó?ce ZGO. Prawd? jest, ?e Gminy mia?y obj?? udzia?y, ale w nowej spó?ce, która zgodnie z postanowieniami Porozumienia mia?a by? powo?ana specjalnie do zarz?dzania instalacj? w Witaszyczkach. Natomiast ZGO tylko tymczasowo, do czasu powo?ania nowej spó?ki mia?o zajmowa? si? prowadzeniem rozbudowy instalacji w Witaszyczkach – wyja?nia Marcin Bednarz i dodaje – Gmina ?roda jest w posiadaniu specjalnie przygotowanej opinii prawnej, która jednoznacznie wskazuje, ?e w ?adnym punkcie Porozumienia Mi?dzygminnego ?roda nie zosta?a zobowi?zana do obejmowania kiedykolwiek udzia?ów w spó?ce ZGO Jarocin. Burmistrz Kostka mówi?c, ?e jest inaczej wprowadza w b??d opini? publiczn? – ripostuje naczelnik Bednarz. Z kolei radny Pawe? Dopiera?a, przewodnicz?cy Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej zwraca uwag? na to, ?e Porozumienie Mi?dzygminne zak?ada?o budow? stacji prze?adunkowej na terenie Gminy ?roda, w Kijewie. Tymczasem ZGO bez wiedzy w?adz ?rody oraz cz?onków Porozumienia postanowi?o o budowie stacji prze?adunkowej w Mateuszewie, w Gminie ?rem, która wówczas jeszcze nawet nie by?a w Porozumieniu. Burmistrz Kostka kieruj?c swoje oskar?enia pod adresem ?rody powinien zada? sobie pytanie czy w kwestii budowy stacji prze?adunkowej w ?rodzie Gmina Jarocin, aby na pewno jawi si? jako partner wiarygodny i dotrzymuj?cy umów – mówi radny Dopiera?a. Jarocin straszy wy?szymi op?atami Miko?aj Kostka decyzje w?adz ?rody w zakresie zrezygnowania z obj?cia udzia?ów w ZGO Jarocin nazywa decyzjami b??dnymi i mówi, ?e zap?ac? za nie wszyscy mieszka?cy Gminy. W zwi?zku z niewywi?zywaniem si? ?rody z zapisów Porozumienia Gmina Jarocin i ZGO podj??y decyzj? o uruchomieniu procedury wykluczenia ?rody z Porozumienia. Konsekwencj? wykluczenia b?dzie zró?nicowanie op?aty za zagospodarowanie odpadów w Witaszyczkach. Wszyscy udzia?owcy ZGO i cz?onkowie Porozumienia nadal b?d? p?aci? jedn? z najni?szych w kraju op?at za zagospodarowanie odpadów, a dla ?rody zostanie zastosowana inna, wy?sza cena. Niestety dzia?ania ?rody mog? spowodowa? drastyczny wzrost cen dla wszystkich mieszka?ców ?rody Wlkp. z tytu?u tzw. op?aty ?mieciowej – przestrzega M. Kostka, który, pomimo pro?by o wskazanie podstawy prawnej, konkretnego dokumentu na mocy którego Jarocin podniesie dla ?rody op?at? za zagospodarowanie odpadów, nie udziela konkretnej odpowiedzi. Marcin Bednarz wskazuje, ?e Burmistrz Kostka w swojej wypowiedzi nie powo?uje si? na ?aden akt prawny na mocy którego ZGO mo?e podnie?? op?at? dla ?rody za zrzut odpadów na instalacji w Witaszyczkach, poniewa? taki dokument nie istnieje, a proponowane przez M. Kostk? dzia?ania maj? charakter bezprawny. Ka?da Gmina na mocy Uchwa?y Sejmiku zobowi?zana jest do sk?adowania odpadów na instalacji regionalnej, do której zosta?a przypisana. Gmina ?roda jest przy- pisana do instalacji w Witaszyczkach i to w?a?nie tam musimy sk?adowa? odpady komunalne. To, ?e Gmina rezygnuje z obj?cia udzia?ów w ZGO nie mo?e mie? wp?ywu na wzrost ceny dla ?rody za zagospodarowanie odpadów w Witaszyczkach. Takie dzia?anie ze strony Jarocina jest kompletnie nieuzasadnione i w zwi?zku z tym najprawdopodobniej Gmina ?roda wyst?pi z pro?b? o interwencj? w tej sprawie do Prezesa Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie – zapowiada M. Bednarz. Pawe? Dopiera?a zastanawia si? natomiast jak to jest mo?liwe, ?e skoro, jak sam mówi Burmistrz Kostka, op?ata za zagospodarowanie odpadów w Witaszyczkach jest jedn? z najni?szych w kraju, to dlaczego mieszka?cy Jarocina nie p?ac? mniejszego podatku ?mieciowego, ani?eli mieszka?cy ?rody. Oczywistym jest, ?e ?roda ponosi wi?ksze koszty zwi?zane z odbiorem i nast?pnie transportem zebranych odpadów komunalnych do Witaszyczek ni? Jarocin, który w swoich granicach posiada RIPOK. Jednak to w ?rodzie op?ata za gospodarowanie odpadami jest ni?sza ni? w Jarocinie. ?roda wyst?pi z Regionu? Nie trudno odnie?? wra?enia, ?e Burmistrz Miko?aj Kostka swoimi wypowiedziami najzwyczajniej próbuje zastraszy? mieszka?ców Gminy ?roda. Jego s?owa o tym, ?e nieobj?cie udzia?ów w ZGO Jarocin przez ?rod? doprowadzi do wzrostu op?aty za zrzut odpadów w Witaszyczkach, co w konsekwencji prze?o?y si? na podniesienie tzw. podatku ?mieciowego nie znajduje potwierdzenia w ?adnych dokumentach i aktach prawnych. – Skoro Gmina ?roda nie jest ju? mile widziana w Porozumieniu Mi?dzygminnym, na co wskazuj? wypowiedzi Zast?pcy Burmistrza Jarocina, który na dodatek próbuje nas straszy? wy?szymi op?atami za zrzut odpadów w Witaszyczkach, to mo?e warto by?oby, ?eby Rada Miejska podj??a uchwa??, któr? zawnioskowa?aby o przypisanie w wojewódzkim planie gospodarki odpadami Gminy ?roda do innego regionu. Do podj?cia takiego dzia?ania b?d? namawia? wszystkich radnych miejskich – mówi Pawe? Dopiera?a. ? Filip Waligóra