Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 70

baan sukjai magazine ขอเพียงคุณหยิบเอาสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวัน บุคคลส�าคัญๆ ในช่วงนั้น รวมไปถึงสินค้าต่างๆ ใน Supermarket มาสร้างสรรค์ใหม่แค่นั้นก็เก๋แล้ว นอกจาก สีสันที่จัดจ้านแล้ว เส้นสายลายกราฟิกหลากรูปแบบก็ถูกน�ามาใช้ในงาน Pop Art ผ่านทาง เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งด้วยเช่นกัน JONATHAN ADLER ให้เทคนิคง่ายๆว่า ให้ค�านึงถึง รูปทรง เอกลักษณ์ทโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เท่านันพอ เพราะทีเ่ หลือคือเรืองของความชอบส่วน ี่ ้ ่ บุคคล ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้ 70 รูปปั้น รุ่น SEAHORSE ขนาด 17.5x35 CM. ราคา 8,900 บาท รูปปันเซรามิก ออกแบบเป็นรูปม้าน�้ากับท่วงท่าทีสง่างาม นอกจาก ้ ่ จะบ่งบอกรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของแล้ว ยังเป็นของสะสมของนัก สะสม โดยที่ไม่ท�าลายธรรมชาติ