Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 45

baan sukjai magazine คุณแม่ นวรัตน์ ศรีสมุดค�า เล่าถึงความเป็นมาของบ้านหลังนี้ว่า สมาชิกในครอบครัวมีด้วยกัน 4 คน คือ คุณแม่ นวรัตน์ ศรีสมุดค�า ซึ่งเป็นคนจังหวัดมุกดาหาร และสามี คุณธีระศักดิ์ ศรีสมุดค�า เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ลูกๆ 2 คน คือ ลูกสาวคนโต ขณะนี้ก�าลังศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นระดับชั้น ม.6 และลูกชายคนเล็กก�าลังศึกษาที่โรงเรียนสาธิต ที่จังหวัดขอนแก่น โดยครอบครัวประกอบธุรกิจโรงงานผลิตน้�าแข็ง ซึ่งด�าเนินธุรกิจมาครบปีที่ 10 แล้ว ขณะนี้มีสาขาถึง 8 แห่ง และปีนี้จะเพิ่มอีก 1 แห่ง เร็วๆ นี้ ในนามของ “กลุ่มกิจวารี” 45