Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 38

baan sukjai magazine “ตัวบ้านยังมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวของทั้งสอง โดยทั้งคู่บอกว่าเป็น ธรรมชาติที่สามารถสัมผัสได้” 38 ก่อนจากเจ้าของบ้านได้ให้แง่คิด ส�าหรับผู้ที่ก�าลังจะปลูกสร้างบ้านว่า อยากให้มองถึงระยะ ยาว อย่ามองแค่เพียงระยะสั้นๆ โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างของตัวบ้านเป็นสิ่งส�าคัญมาก เพราะบ้านที่ สร้างขึนมาต้องอยูกบเราไปอีกยาวนานหลายปี อย่าคิดว่าราคาแพง เพราะเมือเปรียบกับการจ้างผูรบเหมา ้ ่ั ่ ้ั ก่อสร้างทั่วไปแล้ว ราคาก็ไม่ต่างกันมาก แต่สิ่งที่เราได้จากบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ คือคุณภาพ งาน อีกทั้งยังมีการรับประกันและบริการหลังจากปลูกสร้างบ้านแล้วเสร็จ ที่ส�าคัญไม่เจอปัญหาเรื่องการ ทิ้งงานอย่างแน่นอน