Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 37

baan sukjai magazine ส�าหรับมุมโปรดภายในบ้าน สามีจะชอบห้องโฮมเธียเตอร์เป็นพิเศษ เพราะเป็นห้องที่สามารถ พักผ่อนและเป็นที่รวมคนในครอบครัว ส่วนตัวดิฉันเองชื่นชอบห้องนอนเป็นพิเศษ เพราะสามารถมอง เห็นน้�าตกตรงระเบียง อีกทั้งยังมีลมเย็นๆ พัดผ่านในช่วงบ่ายอีกด้วย นอกจากนี้ ภายนอกรอบๆ ตัวบ้าน ยังมีน้�าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวของทั้งสอง โดยทั้งคู่บอกว่าเป็นธรรมชาติที่สามารถ สัมผัสได้ 37