Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 33

baan sukjai magazine “มุมโปรดภายในบ้าน สามีจะชอบห้องโฮมเธียเตอร์เป็นพิเศษ เพราะเป็นห้องที่สามารถพักผ่อนและเป็นที่รวมคนในครอบครัว” 33