Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 28

baan sukjai magazine 28 “สามีเองเป็นคนที่เน้นในเรื่องวัสดุก่อสร้างที่ต้องได้มาตรฐาน รวมทั้งโครงสร้างของตัวบ้านที่