Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 75

“สาเหตุของการเป็นโรคอ้วนนั้นเกิดได้จากปัจจัย ได้แก่ โรคอ้วน ที่เกิดจากกรรมพันธุ์หรือยีนบางชนิดที่ผิดปกติ หรือจากพฤติกรรมการรับ ประทานอาหาร อาทิ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีกากอาหาร ต่า ฟาสต์ฟด ขนมขบเคียว น้าอัดลมและพฤติกรรมการออกก�าลังกายทีนอย � ู้ ้ � ่้ ลง ซึ่งปัจจุบันก็จะมีโฆษณาอาหารจ�าพวกนี้เยอะขึ้นท�าให้เด็กๆ ไม่ค่อยอยาก รับประทานผักผลไม้ อีกสาเหตุหนึงทีทาให้เกิดภาวะอ้วนก็คอเกิดมาจากโรคที่ ่ ่� ื มีสาเหตุ เช่น ไทรอยด์ท�างานต่�า การรับประทานยาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบ ของสารสเตียรอยด์เป็นประจ�า โรคที่ฮอร์โมนการเจริญเติบโตท�างานต่�า ก็ เป็นสาเหตุท�าให้น้�าหนักตัวเพิ่มขึ้นได้เหมือนกัน และโดยทั่วไปจะพบว่าส่วน ใหญ่ผู้หญิงก็จะอ้วนง่ายกว่าผู้ชาย และอายุที่อ้วนมากที่สุดจะอยู่ในระหว่าง ช่วง 45 – 49 ปี ก็จะอ้วนเพิ่มมากกว่าเป็น 2 เท่าของคนที่มีอายุ 5-1 Ѓ