Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 73

วันที่ 3 เที่ยวชมวัดถ�้าเสือ สระมรกต - น�้าตกร้อน - กรุงเทพ ฯ เดินทางสู่วัดถ�้าเสือ กราบนมัสการ หลวงพ่อจ�าเนียร เพื่อเป็นสิริมงคล และ กราบไหว้ เจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่ทวด อันศักดิ์สิทธิ์ และเข้าชมต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่กว่า พันปี เมื่ออิ่มเอมใจแล้ว มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติป่า เขานอจูจี้ (ซึ่งเป็นที่อยู่ของ นกแต้ว แร้วท้องด�า ซึ่งเป็นนกที่ใกล้จะสูญพันธ์และมีเหลืออยู่ที่ป่าแห่งนี้เท่านั้น) เดินเท้าต่อตาม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อชม สระมรกต ซึ่งเป็น Unseen in Thailand สระน�้าที่มีสี เขียวใสคล้ายสีมรกต จากนั้นเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ น�้าตกร้อนคลองท่อม น�้าพุร้อน แห่งหนึ่ง น�้าจะไม่ร้อนมากนัก เหมาะแก่การลงไปแช่น�้าเพื่อสุขภาพ ก่อนเดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะซือของดีเมืองกระบี่ ติดไม้ตดมือกลับมาฝากคนทางบ้านพอหอมปากหอมคอ ้ ิ baan sukjai magazine ทั้งหมดนี้คือความสุขใจ ที่ทางพีดีเฮ้าส์ตั้งใจมอบให้กับลูกค้าคนส�าคัญ เพื่อตอบแทนความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กันเสมอมา 73