Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 70

วันที่ 2 แม่จน –วัดถ�าป่าอาชาทอง -ดอยหัวแม่คา – เชียงราย ั ้ � เริมต้นเช้าวันที่ 2 เดินทางสูวดถ�าป่าอาชาทอง เพือท�าบุญใส่บาตร พระ ่ ่ั ้ ่ ขี่ม้าบิณฑบาต ซึ่งถือเป็นสถานที่ Unseen Thailand วันนี้มีนักท่องเที่ยวมาร่วม ตักบาตรมากมาย เมื่ออิ่มบุญแล้ว เดินทางสู่ดอยหัวแม่ค�า เหนือสุดแดนสยาม เพื่อมอบตู้ยา ยารักษาโรคและอุปกรณ์กันหนาวแก่นักเรียนโรงเรียน ต�ารวจ ตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4 ซึ่งเด็กนักเรียนมารอต้อนรับอย่างใจ จดใจจ่อ พร้อมเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขา ที่ทอดยาวสองฝั่งชายแดนไทย –พม่า สัมผัสชีวิตชาวเขา จากนั้นชมไร่ชา 101 ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกชาที่ใหญ่ที่สุด พร้อม ชิมชาพันธุ์ดีเพื่อสุขภาพ รสต่างๆ และพักรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร คุ้มนายพล ก่อนเดินทางเข้าพักที่ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท เพื่อพักผ่อนเตรียม พร้อมกับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ วันที่ 3 เชียงราย –ดอยแม่สลอง – ดอยตุง - กรุงเทพฯ ตื่นแต่เช้าสัมผัสบรรยากาศหนาว และทะเลหมอก พร้อมชมทิวทัศน์ ดอยแม่สลอง จากนั้นเยี่ยมชมพระต�าหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับแปรพระ ราชฐานเพือทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรปทรงผสมผสาน ่ ู ระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สวนแม่ฟาหลวง เป็น ้ สวนดอกไม้เมืองหนาวหลากพันธุ์ หลายสี ให้ความสวยงา