Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 69

พีดีเฮ้าส์ พาลูกค้า VIP ON TOUR CHIANGRAI “ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ พาลูกค้า VIP ON TOUR CHIANGRAI ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ความพิเศษของทริปนี้ เริ่มต้นด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นของ คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ณ สนามบินดอนเมือง จากนั้นพาลูกค้า VIP เหินฟ้าสัมผัส ธรรมชาติเหนือสุดแดนสยาม” วันแรก กรุงเทพฯ - วัดพระแก้ว - วัดร่