Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 65

“ “ห้องนั่งเล่น” ซึ่งเป็นห้องที่รวบรวม สมาชิกภายในบ้านเพื่อต้อนรับแขกผู้มา เยือน ควรเน้นที่สีสันสดใส ให้รู้สึกถึง ความมีชีวิตชีวา ด้วยการเล่นกับของ ตกแต่งบ้านสีสด ฉูดฉาด *** ราคาขาย ณ ปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง baan sukjai magazine ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและเฉลิมฉลองปีใหม่ ถือเป็นช่วงเวลาทีอบอวล ่ ไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน การตกแต่งบ้านให้เกิดบรรยากาศแห่งการเฉลิม สนาน ฉลอง สามารถท�าได้ทุกมุมของบ้านแบบง่ายๆ โดยทั่วไปมักจะใช้ความหลากหลาย ฉลอง ยๆ ของสีสัน และแสงไฟ เป็นตัวช่วยเสริมให้บ้านมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น สีสันจะช่วยเติมเต็ม และแสงไฟ เป็ บรรยากาศให้ดูสดใสสนุกสนาน ควรตกแต่งให้ดูแตกต่างจากภาพเดิมๆ โดยการปรับโน้นย้ายนี่ยิ่งต่างมากก็ท�าให้ลืมความจ�าเจ สีสันอาจมาจากการ ตกแต่งดอกไม้ในแจกันแก้วใบเดิม หรือเปลียนแจกันเซรามิกทีมลวดลายสีสนสดใส รวมไป ่ ่ ี ั ถึงของตกแต่งบ้านชิ้นเล็กต่างๆ เช่น หมอนอิง หรือถ้วยจานชาม ส�าหรับเทศกาลเฉลิมฉลอง แล้ว แสงสว่างอันอบอุนจากเทียนไข หรือแสงไฟจากโคมไฟตังโต๊ะหรือโคมไฟตังพืนช่วยสร้าง ่ ้ ้ ้ บรรยากาศอบอุนและโรแมนติก หรือหากจะใช้โคมไฟชินเดิมก็เพียงแต่เปลียนหลอดไฟจากสี ่ ้ ่ ขาว ให้เป็นสีเหลืองนวลก็สามารถเปลียนบรรยากาศและอารมณ์ของบ้านได้งายดาย เป็นต้น ่ ่ เริมด้วยการแปลงโฉม “ห้องนังเล่น” งเป็นห้องทีรวบรวมสมาชิกภายในบ้านเพือ ่ ่ ” ซึ่ ่ ่ ต้อนรับแขกผู้มาเยือน ควรเน้นที่สีสันสดใส ให้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา ด้วยการเล่นกับของ ตกแต่งบ้านสีสด ฉูดฉาด ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา โคมไฟ รูปปั้น พรม หมอนอิง รูปภาพติดผนัง เพือเพิมความสนุกสนานให้กบงานปาร์ตทกาลังจะเริมต้นขึน โดยวิธงายๆ กับการน�าของแต่ง ่ ่ ั ี้ ี่ � ่ ้ ี่ บ้านมาจัดวางหรือแม็ทกับสิ่งที่มีอยู่ อย่างโซฟาสีเทาที่วางอยู่ก็ลองหาหมอนอิงลายดอกไม้ ้ หรือรูปสัตว์มาวางบนโซฟาเรียกความสดชืน ส่วนโต๊ะข้างสีขาวเรียบข้างโซฟาก็นาโคมไฟตัง ่ � ้ ั โต๊ะสีแดงสด เขียวสด เหลืองสด ทังสไตล์