Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 62

baan sukjai magazine 62 และความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละกลุ่มท�าให้ TQM มุ่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย TQM รู้และ เข้าใจความต้องการของตลาด ที่ผ่านมา TQM วางกลยุทธ์การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตรบริษัทประกันภัย เพื่อสร้างความแตกต่าง ทางด้านนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองประกันภัย ชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์อย่าง Motor Add On ประกันภัยรถยนต์ Motor for Lady ทางเลือกให้เฉพาะคุณผู้ หญิง ประกันภัยปลอบใจภัยพิบัติ คุ้มครองภัยจากน�้าท่วมบ้าน และมีค่า ชดเชยค่าที่พักชั่วคราว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาอย่าง ไม่หยุดยั้งของ TQM นอกจากนี้ TQM ยังเป็นผูบกเบิกการพัฒนาช่องทางการขาย ุ้ ทางโทรศัพท์ ซึงเทเลมาร์เก็ตติงเป็นจุดเด่นทีจะสร้างการเติบโตให้กบบริษท ่ ้ ่ ั ั และยังคงพัฒนาช่องทางใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของตลาดใน ปัจจุบัน เช่น เพิ่มช่องการขายผ่าน Website ผ่านช่องทาง Work Site ช่องทาง Direct Marketing และงาน Project ใหญ่ๆ เป็นต้น และ เตรียมระบบการให้บริการลูกค้าที่รองรับ 3G เรียบร้อยแล้ว และมีแผน ในการท�า Mobile Application เพือเพิมช่องทางในการติดต่อสือสารกับ ่ ่ ่ ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตอีกด้วย ส�าหรับแผนที่เตรียมรองรับในปี 2556 นี้ คุณอัญชลิน บอก ว่า จะมีการวางเครือข่ายให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยศูนย์ประสาน งาน 69 แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจะท�าหน้าที่ ให้บริการ ดูแลลูกค้า จัดส่งกรมธรรม์ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบคนในชุมชนพืนที่ รวม ั ้ ถึงช่วยดูแล ปรึกษา ประสานงานระหว่างบริษัทประกันกับลูกค้า กรณีประสบเหตุ เจรจาการชดใช้สินไหมให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม เรียกได้ว่า TQM เข้าไป ดูแลลูกค้าหลังการขายตั้งแต่ต้นจนจบ เพราะเรามองว่าการซื้อประกันภัยไม่ได้สิ้น สุดลงที่มีการส่งมอบกรมธร