Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 61

60 ปี ความส�าเร็จ TQM ปัจจุบัน มักมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเข้ามาในวิถีชีวิตของใครๆ หลายคน ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเกิดอุบัติเหตุที่นับวันได้เพิ่มขึ้นจนน่า ใจหาย ฯลฯ จากปัญหาดังกล่าว สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินใน แต่ละปีคิดเป็นเม็ดเงินจ�านวนไม่น้อยเลยทีเดียว ดังนันสิงทีจะช่วยเพิมความคุมครองชีวตและทรัพย์หรือบรรเทาความ ้ ่ ่ ่ ้ ิ เดือดร้อนในเบื้องต้น คือ การท�าประกันภัยปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยหลาย บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่สามารถคุ้มครองและเป็นหลักประกัน ความปลอดภัยให้กับเราได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ประกันภัยว่าจะเลือกใช้บริการกับ บริษัทประกันภัยใด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ากัด เป็นบริษัทรับท�า ประกันภัยที่มีผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลัก การท�างานที่ว่า “ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริการเยี่ยม” ภายใต้การบริหารงานโดย อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ากัด ตลอดระยะเวลาการบริหารงานทีผานมา “อัญชลิน” ได้ยดถือปรัชญา ่่ ึ และนโยบายการท�างานที่ได้สืบทอดจากบรรพบุรุษจนหล่อหลอมเป็นหลักปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ 1.พนักงาน โดยให้ความส�าคัญและใส่ใจกับ ความต้องการของลูกค้า ด้วยการพัฒนาความรู้ด้านประกันภั