Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 6

นิตยสารเพื่อคนรักบ้านและครอบครัวรักษ์โลก www.pd.co.th / sukjaimagazine Editor’s NOTES baan sukjai magazine สวั ส ดี ป ี ใ หม่ ค รั บ ท่ า นผู ้ อ ่ า นที่ ติ ด ตามนิ ต ยสาร “บ้านสุขใจ” ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 14 และก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว ที่ทางทีมงานได้สรรหาสาระ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ม าให้ท ่า น ติดตามอย่างต่อเนื่อง ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2556 ภาพการขยายตัวทาง เศรษฐกิ จ ในบ้ า นเราปี นี้ มี ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น ด้ ว ยปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น หลายประการ ทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากนัก การท่องเที่ยวเริ่ม ฟื้นกลับมา ขณะที่ภาครัฐเองก็มีโครงการลงทุนสาธารณูปโภค โครงข่ายคมนาคมต่างๆ ออกสู่ภูมิภาค เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการ ลงทุนของภาคเอกชน และส่งผลให้เกิดการจ้าง สร้างรายได้ประชากร เพิ่มสูงขึ้น ธุ ร กิ จ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น อี ก ธุ ร กิ จ หนึ่ ง ที่ มี ก ารขยายตั ว ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะพื้นที่ในต่างจังหวัด มีบริษัทพัฒนาที่ดิน ใหญ่ๆ ได้แข่งขันกันเปิดโครงการกันอย่างคึกคัก เป็นเนื้อหา สัมมนา “ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย 56” ที่ได้น�ามาถ่ายทอดใน ฉบับนี้ นอกจากนี้ยังมีแบบบ้าน ผลงาน และสาขาล่าสุดของ ศู น ย์ รั บ สร้ า งบ้ า นพี ดี เ ฮ้ า ส์ ม าให้ ท ่ า นผู ้ อ ่ า นได้ เ ลื อ กพิ จ ารณา รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่น�ามาใช้ในการปลูกบ้าน หวังว่า นิตยสาร “บ้านสุขใจ” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ให้ผู้อ่านหรือผู้ที่ก�าลังคิดปลูกสร้างบ้านได้ไม่มากก็น้อย และทาง ทีมงานพร้อมจะน�าเนื้อหาสาระดีๆ มาให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามเช่น เคยครับ 6 Contents 2 JANUARY-MARCH 2013 VOLUME 03 ISSUE 14 64 Happy Decor Good Ideas แต่งบ้านรับความสุข 68 Happy Trip พีดีเฮ้าส์ พาลูกค้า VIP ON TOUR CHIANGRAI 71 Happy Trip พีดีเฮ้าส์ พาลูกค้า VIP ล่องอันดามัน