Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 58

Happy home ẺºŒÒ¹ W-423 baan sukjai magazine บ้าน 2 ชั้น Western Style 58 เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด 52 หน้ากว้างประมาณ 14 ลึกประมาณ 15 พื้นที่ใช้สอย 152 ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า ที่จอดรถ 1 คัน © ห้ามผู้ใดนำาแบบบ้านพร้อมแปลนพื้นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำาเนินคดีตามกฎหมาย รา