Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 56

Happy home ẺºŒÒ¹ AQ-1112 © ห้ามผู้ใดนำาแบบบ้านพร้อมแปลนพื้นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำาเนินคดีตามกฎหมาย รายละเอียดเพิ่มเติม : www.pd.co.th baan sukjai magazine บ้าน 2 ชั้น Contemporary Style 56 แนวคิดการออกแบบและจุดเด่นของภาพ เหมาะส�าหรับที่ดินขนาด 43 หน้ากว้างประมาณ 13 ลึกประมาณ 13 พื้นที่ใช้สอย 146 ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า ที่จอดรถ 2 คัน แบบบ้าน 2 ชั้น สไตล์ Contemporary ด้วยแนวความคิดที่เน้นประโยชน์สูงสุด ทังฟังก์ชน การใช้งานและการอาศัยอยูจริง สร้างความต่อเนืองของพืนทีใช้สอย ้ ั่ ่ ่ ้ ่ ชั้นบนและชั้นล่าง เชื่อมโยงทุกชีวิตในครอบครัวเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องนอนถึง 3 ห้องนอนจัดวางอย่างลงตัว พื้นที่ใช้สอยไม่คับแคบอีกทั้งการใช้ งานในพื้นที่ชั้นล่างยังกว้างขวาง ยืดหยุ่น เหมาะกับความเป็นบ้านที่อบอุ่นของ ครอบครัวยุคใหม่ทาให้ทกคนในบ้านสามารถรับรูถงความสุขกับการใช้พนทีทก � ุ ้ึ ื้ ่ ุ ตารางเมตรได้อย่างคุ้มค่า ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร