Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 52

Happy home ẺºŒÒ¹ AQ-1103 © ห้ามผู้ใดนำาแบบบ้านพร้อมแปลนพื้นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำาเนินคดีตามกฎหมาย รายละเอียดเพิ่มเติม : www.pd.co.th baan sukjai magazine บ้าน 2 ชั้น Contemporary Style 52 แนวคิดการออกแบบและจุดเด่นของภาพ เหมาะส�าหรับที่ดิน 53 ตารางวา หน้ากว้างประมาณ 15 เมตร ลึกประมาณ 14 เมตร พื้นที่ใช้สอย 138 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า ที่จอดรถ 2 คัน บ้าน 2 ชั้น Contemporary Style มีความ Classic เข้ากับทุกยุคทุกสมัย ด้วยสไตล์การออกแบบที่ลงตัว ให้โทนสีที่บ่งบอกถึงอารมณ์ และบ่งบอก ถึงความร่มเย็นในการอยู่อาศัย ให้เส้นสายที่สวยงาม ลงตัว ดูสงบ เรียบ ง่าย ฟังก์ชั่นภายในกว้างขวาง ไม่คับแคบ ความต้องการพื้นฐานมีครบ ครัน เหมาะสมอย่างยิ่งส�าหรับครอบครัวขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ด้วย 3 ห้องนอน และพื้นที่ส�าหรับพักผ่อนในชั้นบนที่จัดไว้ส�าหรับสมาชิกในครอบครัว ได้พบปะพูดคุยท�ากิจกรรมร่วมกัน