Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 45

baan sukjai magazine นอกจากนี้ ทพ.ชนะ ยังฝากถึงผู้ที่ก�าลังจะสร้างบ้านด้วยว่า ควรใช้บริษัทรับสร้างบ้านสร้างบ้านดีกว่า เพราะเหมือนมีคนมาดูแลแทนเรา และส่วนหนึ่ง เพราะเราก็ไม่มีความรู้ด้านนี้ ซึ่งบริษัทรับสร้างบ้านจะมีความเป็นมืออาชีพ มีความช�านาญมากกว่า เพราะเขาจะต้องรักษาชื่อเสียงของบริษัท แต่ทั้งนี้การจะเลือก บริษัทรับสร้างบ้านก็ต้องดูที่ผลงานที่ผ่านมาด้วย ดูว่ามีสาขามากน้อยเพียงใด ดูแบบบ้านว่ามีให้เลือกตามความต้องการหรือเปล่า ราคาเป็นอย่างไร และสุดท้าย หากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ควรท�าสัญญาไว้ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา ส�าหรับตนเองการเลือก “พีดีเฮ้าส์” เป็นผู้สร้างบ้านในครั้งนี้ ถือว่าไม่ผิดหวัง เพราะตนเองได้บ้านตรงตามต้องการสมกับการรอคอยที่จะมีบ้านหลังแรก ที่สร้างจากน้�าพักน้�าแรงของครอบครัว 45