Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 41

baan sukjai magazine ทีผานมาผมกับภรรยาก็เลือกดูมาแล้วหลายบริษทจากเว็ปไซด์ตางๆ และก็ได้มโอกาสเข้ามาเยียมชมบูธในงานมหกรรม ่่ ั ่ ี ่ บ้าน ซึ่งก็เลือกดูอยู่หลายๆ บริษัทด้วยกัน ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ เป็นผู้รับสร้างบ้านหลังแรก ด้วยเหตุผลที่ว่ามีแบบบ้านให้เลือกกว่า 150 แบบและที่ส�าคัญตรงกับใจด้วย รวมถึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง เพราะทาง พีดีเฮ้าส์ มีสาขาอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ นอกจากนี้ก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ทีมงานขาย ให้ค�าแนะน�าที่ดีท�าให้รู้สึกประทับใจ และก็มั่นใจว่าจะได้บ้านตามที่ต้องการ 41