Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 40

baan sukjai magazine “ท�าไมต้องเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน” เป็นค�าถามที่ สองสามีภรรยา ตอบโดยไม่ลังเลเลยว่า เพราะตนเองเคยประสบกับปัญหากับผูรบเหมามาก่อนหน้านี้ ตอนทีให้สร้างคลินกของผมทีตวเมืองราชบุรี ้ั ่ ิ ่ั โดยเฉพาะผู้รับเหมาที่ทิ้งงานไป สร้างได้ไม่ตรงตามแบบ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่บานปลาย ท�าให้ผมกับภรรยา เริ่มคิดที่จะมองหาบริษัทรับสร้างบ้าน ที่ได้มาตรฐานมาเป็นผู้ก่อสร้างแทน 40