Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 39

baan sukjai magazine แรกเริ่มก็มองหาบ้านในโครงการบ้านจัดสรร เมื่อช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เอง ซึ่งก็พบว่าบ้าน จัดสรรในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก แบบบ้านก็ไม่ตรงตามใจ พื้นที่ใช้สอยก็มีไม่มาก แต่หลัง ที่มีพื้นที่มากๆ ราคาก็จะค่อนข้างแพง รวมถึงมีข้อจ�ากัดที่ค่อนข้างมากด้วย ท�าให้เกิดแนวคิดที่จะสร้าง บ้านเองดีกว่า เพราะว่าตนเองมีที่ดินอยู่แล้ว อีกอย่างที่ดินพื้นที่ข้างเคียงก็มีบ้านปลูกสร้างแล้วด้วย ท�า