Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 24

baan sukjai magazine คุณเสาวภา บอกว่าบ้านหลังนี้ตั้งใจปลูก สร้างขึ้น เพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ เพราะอยาก ให้คุณแม่อาศัยอยู่ในบ้านที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ซึ่งในตอนแรกตั้งใจเพียงแค่อยากจะสร้างบ้านหลัง เล็กๆ แต่เนื่องจากมีพื้นที่ดินหลายไร่ จึงตัดสินใจเพิ่ม ขนาดตัวบ้านให้ใหญ่ขน เพือให้บานหลังนีเ้ ป็นศูนย์รวม ึ้ ่ ้ สมาชิกของครอบครัวในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ นอกจาก ตัวบ้านและสวนรอบบ้านแล้ว เราก็สร้างสระว่ายน้�าไว้ ส�าหรับสมาชิกตัวน้อยๆ เพื่อจะได้มีกิจกรรมร่วมกัน 24