Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 22

baan sukjai magazine ส�าหรับบ้านอบอุนหลังนี้ แม้พนทีบริเวณรอบบ้านจะยัง ่ ื้ ่ ดูโล่งๆ เพราะต้นไม้ที่ปลูกไว้ยังมีขนาดเล็ก แต่อีกไม่นานก็คงจะ เติบใหญ่ขยายกิ่งก้านสาขา ให้ดูร่มรื่นรับกับบ้านหลังสีขาวสะอาด ตาหลังนี้อย่างแน่นอน 22