Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 15

ตรัง โฮมบิลเดอร์ เมื่อพูดถึงจังหวัดตรัง หลายคนคงจะนึกถึงของดีที่ถือว่าเป็น เอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น หมูย่างเมืองตรัง ขนมเค้ก และสถานที่ท่องเที่ยว ส�าคัญ ซึ่งหากพูดถึงเศรษฐกิจในพื้นที่นี้แล้วจะพบว่าประชาชนมีก�าลังการจับ จ่ายใช้สอย เรียกได้ว่ามีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีอีกจังหวัดหนึ่งของไทย และเมื่อมองถึงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดตรังแล้ว จะเห็นว่ามี พื้นที่ว่างที่รอการพัฒนาอีกมาก จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ภาคใต้ แน่นอนว่าในส่วนของความต้องการสร้างที่อยู่อาศัยก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้น ด้วย จึงเป็นเหตุผลที่ “สาราวุฒ บรรจุสุวรรณ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด ตัดสินใจเปิดศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ในพื้นที่แห่งนี้ “สาราวุฒ” ย้อนความเป็นมาก่อนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์ รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ว่า เดิมได้ก่อตั้งบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในสมัย เรียนปริญญาตรีประมาณ พ.ศ. 2547 อยู่ในรั้วพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยเริ่มหาช่องทางการรับงานจากรุ่นพี่จนค่อยๆ เติบโตมาในนาม บริษัท สิบเอ็ด เดคคอร์ จ�ากัด ปัจจุบนทางบริษทได้มโอกาสดูงานและออกแบบตกแต่ง ั ั ี ภายในของกลุ่มการค้าเพื่อธุรกิจต่างๆ เช่น ราชเทวีคลินิก ดอกเตอร์ไลฟ์ สปาช่า ทรีน่าเฮ้าส์ และกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฯลฯ ครั้ ง แรกที่ ไ ด้ ท ราบข่ า วศู น ย์ รั บ สร้ า งบ้ า นแฟรนไชส์ พี ดี เ ฮ้ า ส์ “ÊÒÃÒÇز” บอกว่า รู้สึกแปลกใจเพราะธุรกิจแฟรนไชส์ส่วนใหญ่จะเป็น กลุ่มด้านอาหาร ซึ่งแฟรนไชส์พีดีเฮ้าส์เป็นกลุ่มธุรกิจแนวใหม่ในวงการ อสังหาฯ จึงเริมศึกษาแฟรนไชส์รบสร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ถงกระบวนการบริหารจัดการ ่ ั ึ ซึ่งเขามองว่ายุ่งยากและสลับซับซ้อนและต้องใช้ระยะเวลาการก่อสร้างนาน พอสมควรเพื่อให้งานออกมามีมาตรฐานเดียวกันทุกหลัง พร้อมทั้งเฝ้าติดตาม ผลงาน จนได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาระบบการท�างานแฟรนไชส์ของพีดีเฮ้าส์ ในเชิงลึกอย่างจริงจัง “จากการทีได้ศกษาพบว่าพีดเี ฮ้าส์มจดแข็ง คือ การถ่ายทอด Know ่ ึ ีุ How ให้กับแฟรนไชส์ซีแบบ 100% ผมมองว