Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 14

Happy Interview กองบรรณาธิการ baan sukjai magazine “จากการที่ได้ศึกษาพบว่าพีดีเฮ้าส์มีจุดแข็ง คือ การถ่ายทอด Know How ให้กับแฟรนไชส์ซีแบบ 100% ผมมองว่าอาจเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มธุรกิจแฟรน ไชส์ที่กล้าทำแบบนี้ ความแตกต่างของการถ่ายทอด Know How และการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดนี่เอง ที่ทำให้การก่อสร้างของพีดีเฮ้าส์ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วไทย และประสบความสำเร็จได้” 14 สาราวุฒ บรรจุสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด