Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 13

รศ.มานพ พงศทัต ศาสตราภิชาน กล่าวเสริมว่า การเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดต่างจังหวัด จะมีการเปลี่ยนแปลงและ เติบโตรวดเร็วมาก โดยมองว่าจังหวัดชลบุรีจะ เติบโตมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดที่เป็น หัวเมืองใหญ่อื่นๆ ทั้งนี้เชื่อว่าการเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 กับการ เปิดประเทศท�าให้ จังหวัดชายแดน อาทิ อุดรฯ เชียงราย ตาก จะเป็นปัจจัยบวกและประเทศไทย ได้รับอานิสงส์เต็มๆ สุดท้าย คณะกรรมการสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ส�าหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การสัมมนาแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ อันเนื่องมาจากไม่ได้มีการส�ารองที่นั่งไว้ล่วงหน้า (ที่นั่งเต็มแล้วจริงๆ) อย่างไรก็ดี สมาคมฯ พร้อมจะจัดงานสัมมนาดีๆ ที่เปี่ยมด้วยสาระเช่นนี้อีกในปี 2556 แน่นอนครับ baan sukjai magazine นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้รับเกียรติจาก อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย กูรูด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ มาบรรยายในหัวข้อ “การสร้างแบรนด์ @ ธุรกิจที่อยู่อาศัย” โดยชี้ให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความส�าคัญและกลยุทธ์ของ การสร้างแบรนด์ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะเมื่อแบรนด์ท้องถิ่นจะต้องแข่งขันกับบิ๊กแบรนด์จาก เมืองหลวง ซึง ณ วันนีแบรนด์ทองถินก�าลังเผชิญกับการแข่งขันทีรนแรง และในอนาคตจะยิงรุนแรงมากขึน เมือบิกแบรนด์ ่ ้ ้ ่ ุ่ ่ ้ ่ ๊ ก�าลังบุกตลาดต่างจังหวัดกันอย่างจริงจังมากขึ้น 13