Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 12

baan sukjai magazine นายธนูศักดิ พึ่งเดช นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ตัวแทนจากภาคใต้ กล่าวถึง จังหวัดภูเก็ตว่าจะมีคนครบทุกจังหวัดมา ท�างานในพื้นที่ และมีคนครบทุกประเทศเข้ามาท่องเที่ยว พฤติกรรม การซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ตจึงมีความพิเศษหรือแตกต่างกว่า จังหวัดอืนๆ โดยโครงการอสังหาฯ ในจังหวัดภูเก็ตระหว่างปี 2547-2555 ่ พบว่า ยังไม่แตกต่างกันมากนัก บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ยังขายได้ดี แต่ทนาจับตาคือ คอนโดมิเนียมจะเติบโตขึนเรือย ๆ