Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 11

ส�าหรับวิทยากรที่ร่วมเสวนาบนเวทีประกอบด้วย คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช นายกสมาคม อสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ตัวแทนจากภาคใต้ คุณวีรพล จงเจริญใจ อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ นครราชสีมา ตัวแทนจากภาคอีสาน คุณสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ตัวแทน จากธุรกิจรับสร้างบ้านภูธร โดยทั้ง 3 ท่านได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “มองตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบและ รับสร้างบ้าน @ ตจว.” เพื่อฉายภาพให้เห็นถึงโอกาสและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2556 พร้อมด้วย รศ.มานพ พงศทัต ศาสตราภิชาน ได้มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ในฐานะ นักวิชาการผู้คร�่าหวอดในแวดวงอสังหาฯ อีกด้วย baan sukjai magazine นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายยกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THCA) มองว่า ตลาดรวมรับ สร้างบ้านและอสังหาฯ ในช่วงไตรมาส1-3 ของปี 2555 ได้รับปัจจัยลบจากความกังวลของผู้บริโภค ว่าน�้าจะท่วมซ�้า ที่มีข่าวอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 9 เดือนแรกของปี แต่หลังจากทุกภาคส่วนมั่นใจว่า จะไม่เกิดน�้าท่วมขึ้นอีก ส่งผลให้ตลาดรวมรับสร้างบ้านตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 3 เริ่มฟื้นตัวและ กลับมาขยายตัวได้ดีขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องไปถึงปีหน้า นอกจากนี้ “สิทธิพร” ยังแสดง ความเห็นว่า ในอดีตผู้ประกอบการรับสร้างบ้านมีการแข่งขันและกระจุกตัวอยู่เฉพาะกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล แต่ปจจุบนมีผประกอบการขยายสาขาและพืนทีให้บริการออกไปยังต่างจังหวัดมากขึนหรือ ั ั ู้ ้ ่ ้ มากกว่า 60 จังหวัด จึงส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าตลาดรวมรับสร้างบ้านมีแนวโน้มเติบโตตามกัน และในปี 2556 มองว่าตลาดรับสร้างบ้านในจังหวัดภาคใต้มีแนวโน้มการเติบโตสูง 11