Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 82

Happy Ending Sukjai Baan นิตยสารเพื่อคนรักบ้านและครอบครัวรักษ์โลก MAGAZINE นับตั้งแต่กระแสการเปิดเสรีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาคธุรกิจตื่นตัว มีการขยายการลงทุนออกไปยังหัวเมืองใหญ่ใน ภูมภาคต่าง ๆ กันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะพืนทีจงหวัดชายแดนทีมโครงการสร้างเส้นทางเชือม ิ ้ ่ ั ่ ี ่ ประเทศเพื่อนบ้าน เชียงรายเป็นจังหวัดล่าสุดทีมการเปิดสะพานข้ามแม่นาโขงแห่งที่ 4 ต่อจาก หนองคาย ่ ี �้ มุกดาหาร และนครพนม ส่งผลให้มศกยภาพการลงทุนทีโดดเด่น เพราะมีดานการค้าชายแดน ี ั ่ ่ ถึง 3 ด่าน ทั้งด่านอ�าเภอแม่สายฝั่งชายแดนท่าขี้เหล็กประเทศพม่า, ด่านอ�าเภอเชียงแสนดิน แดนสามเหลียมทองค�าทีเ่ ชือมสปป.ลาว และด่านอ�าเภอเชียงของทีเ่ พิงเปิดสะพานข้ามแม่นาโขง ่ ่ ่ �้ บริเวณแขวงเมืองห้วยทรายสปป.ลาว เชียงรายจึงถูกพลิกโฉมเป็นประตูหน้าด่านเชือมต่อประเทศเพือนบ้านในอาเซียน และ ่ ่ เป็นแรงดึงดูดให้มีการลงทุนใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย จังหวัดตากเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ก�าลังเตรียมก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่ง ที่ 2 เพื่อลดความแออัดในการใช้สะพานที่ 1 ซึ่งจะสอดรับโครงการพัฒนาเส้นทางแม่สอดเมียวดี-กอกาเรก ในพม่า ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมผลักดันสร้างสะพานข้าม แม่น�้าโขงที่อุบลราชธานี หวังเป็นช่องทางเชื่อมการค้าสู่ประเทศอินโดจีนเช่นกัน ภาพการเปิดประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นอีกแรงกระตุ้นที่จะท�าให้การลงทุนที่ กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลออกสู่พื้นที่ต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสของ ผู้ที่มีความพร้อมที่จะก้าวผ่านประตูเหล่านี้สู่เวทีการค้าใหม่ๆ ขอบคุณท