Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 79

กันเลย แต่การสร้างบ้านดีดีสักหลังหนึ่งยังมีเรื่องที่ต้องให้ค�านึงถึง อีกมากนักไว้จะค่อยๆเล่าให้ฟังในฉบับต่อๆไปครับ ส�าหรับฉบับนี้ จ�าไว้ง่ายๆว่า “การเลือกวางต�าแหน่งบ้านที่ดีต้องไม่ขวางตะวัน และ กั้นช่องลมครับ” การกำหนดตำแหน่ง และทิศทางของหน้าต่างหรือ ช่องเปิดภายในบ้านเราก็ต้องคำนึง ถึงทิศทางและกระแสลมเป็นสำคัญ นอกจากจะไม่นำความร้อนเข้ามา ภายในบ้านแล้วยังต้องช่วยระบาย ความร้อนภายในบ้านออกไป ได้ด้วยถึงจะ “ดี” baan sukjai magazine ลมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะพัดน�าความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ คิดถึงแดดแล้ว ก็ต้องคิดถึงลมเพื่อก�าหนดทิศทางและต�าแหน่งของช่องเปิด ช่องหน้าต่างได้ ลงตัว เมื่อลมพัดผ่านเข้ามาต้องสามารถน�าพาความร้อนภายในบ้านออกไป ได้ด้วยถึงจะเรียกว่า “ลมดี” ลมประจ�าทิศหรือที่เรามักเรียกว่า ลมมรสุม ส�าหรับประเทศไทยแล้วมีทิศทางค่อนข้างชัดเจน คือ ในช่วงฤดูฝนและฤดู ร้อน ลมจะมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ ส่วนฤดูหนาว ลมจะมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามปกติแล้วช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ลมจะพัดมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศใต้ แต่บางทีในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน ลมจะพัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้บ้าง ส่วนในฤดูหนาว ลมหนาวมัก จะพัดมาทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประจ�าทุกปี ดังนั้น ห้องภายในบ้านที่จัดให้หันไปทางทิศนี้พอถึงฤดูหนาวจะหนาวมาก พอถึง ฤดูร้อนก็จะร้อนจัดแม้จะเปิดหน้าต่างก็จะไม่มีลมเลยนะ เพราะฉะนั้นการ ก�าหนดต�าแหน่งและทิศทางของหน้าต่างหรือช่องเปิดภายในบ้านเราก็ต้อง ค�านึงถึงทิศทางและกระแสลมเหล่านี้เป็นส�าคัญด้วย นอกจากจะไม่น�าความ ร้อนเข้ามาภายในบ้านแล้วยังต้องช่วยระบายความร้อนภายในบ้านออกไปได้ ด้วยถึงจะ “ดี” และเมื่อแดดดี ลมดี บ้านถึงจะดี คนที่อยู่ภายในบ้านก็ อารมณ์ดีตามไปด้วยนี่แค่สองเรื่องหลักๆ เท่านั้นยังส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า 79