Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 62

Happy home ẺºŒÒ¹ AQ-1207 baan sukjai magazine บ้าน 2 ชั้น Modern Style 62 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องนำ้า 43 11.40 15 137 © ห้ามผู้ใดนำาแบบบ้านพร้อมแปลนพื้นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำาเนินคดีตามกฎหมาย รายละเอียดเพิ่มเติม : www.aqhome.co.th แนวคิดการออกแบบและจุดเด่นของภาพ ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องนำ้า แบบ Modern Style เหมาะสำาหรับครอบครัว ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดดเด่นด้วย Function เรียบง่าย เชือมต่อกันอย่างลงตัว ่ ทำาให้ทกคนในบ้านสัมผัสถึงความคุมค่าของทุกตารางเมตรและห้องนอนขนาด ุ ้ ใหญ่เป็นพิเศษเหมาะสำาหรับใครทีชอบความเป็นส่วนตัว รูปลักษณ์ภายนอกดูมี ่ ความเรียบง่ายและโทนสีที่บ่งบอกถึงความทันสมัย เหมาะกับ Life Style ของ คนยุคใหม่อย่างแท้จริง