Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 56

Happy Article ดร.จารุต วิภูปฐพร ความจริง...ของชีวต ิ baan sukjai magazine “หากเราติดอยู่กับรสที่ปรุงแต่งแล้วเมื่อวันหนึ่งการปรุงแต่งหายไปเหลือแต่รสชาติ ที่แท้จริงเราจะรับไม่ได้และจะเกิดทุกข์อย่างใหญ่หลวงดังเช่นคนที่ไม่เคยพิจารณา ถึงความจริงของชีวิตว่าทุกชีวิตต้องประสบกับความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย และการพลัดพราก” 56 คนส่วนใหญ่ต่างดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นความสุขในการดำารงชีวิตความสุขของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน บางคนมีความสุข กับความสวยความงาม ปลื้มใจกับคำาชมว่ายังไม่แก่ บางคนมีความสุขกับคำาชมว่าแก่แล้วก็ยังแข็งแรงบางคนมีความสุขกับคำาอวยพรของลูก หลานว่าขอให้อายุยืนและปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นคนอีกจำานวนหนึ่งมีความสุขกับการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของสมาชิกในครอบครัว แม้ว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องธรรมดาของคนโดยทั่วๆไปและไม่ได้สร้างปัญหาใดๆ ให้กับชีวิตและสังคมเลย แต่การมองเห็นเพียงแค่นี้เป็นการมองข้าม ความจริงของชีวิต ความเป็นจริงที่ชีวิตทุกชีวิตต้องประสบคือ ความแก่ ความเจ็บป่วย ความตายและการพลัดพราก นี่คือรสชาติที่แท้จริงของชีวิต ส่วน ความสุขกับความสวยงาม ความแข็งแรงของสุขภาพ การมีอายุยืนหรือการได้อยู่กับคนที่รักนั้นเป็นรสชาติที่เราปรุงแต่งขึ้นมา เหมือนการดื่มน้�า หวานกับน้�าจืด รสใดๆ ที่นอกเหนือไปจากรสจืดของน้�าดื่มนั้นคือรสที่ถูกปรุงแต่ง ไม่ใช่ความจริง หากเราติดอยู่กับรสที่ปรุงแต่งแล้วเมื่อวันหนึ่ง การปรุงแต่งหายไปเหลือแต่รสชาติที่แท้จริงเราจะรับไม่ได้และจะเกิดทุกข์อย่างใหญ่หลวงดังเช่นคนที่ไม่เคยพิจารณาถึงความจริงของชีวิตว่าทุก ชีวิตต้องประสบกับความแก่ ความเจ็บไข้ ความตายและการพลัดพราก เมื่อต้องประสบกับความจริงเหล่านี้ของชีวิตก็เป็นทุกข์หนัก รับไม่ได้ คิด ว่าตนเคราะห์ร้ายที่ต้องประสบกับเรื่องเช่นนี้ แต่หากได้พิจารณาให้ถ่องแท้แล้วจะพบว่าทุกชีวิตจะประสบกับความจริงเหล่านี้เหมือนกันหมด ไม่มี ใครหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีสถานภาพทางสังคมอย่างไร การรู้เท่าทันความจริงของชีวิต ยอมรับความเป็นจริงและอยู่กับความเป็นจริงจะท�าให้เรา สามารถปรับตัวปรับใจและไม่รู้สึกเป็นทุกข์จนขาดส