Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 53

“ด้วยความที่ตัวบ้านเป็นตัวตึกอาคารที่ออกแนวโมเดิร์นสมัยใหม่ ดังนั้น การ ตกแต่งจึงอยากให้บรรยากาศภายในบ้านมีกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติบ้าง จึงเลือก ที่จะเอาลวดลายและสีของเนื้อไม้ด้วยการทำฉลุรอบตัวบ้านพร้อมทั้งออกแบบออก ไปทางเมืองเหนือ ทำให้บ้านหลังนี้ดูน่าอยู่มากขึ้น” baan sukjai magazine แต่สาหรับคุณแม่นวรัตน์แล้ว เธอบอกว่า � ห้องสมุดเป็นมุมโปรด เพราะมีความเงียบสงบ และ เป็นมุมส�าหรับอ่านหนังสือหรือต้องการท�ากิจกรรมที่ ลดการใช้เสียง บ้านหลังนี้จึงตรงใจส�าหรับทุกคนใน ครอบครัว 53