Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 50

baan sukjai magazine 50 “จากที่ได้ศึกษาข้อมูลพบว่าบริษัทรับสร้างบ้านมีการท�างานแบบครบวงจร ให้ค�าปรึกษาตั้งแต่แรกเริ่มจนบ้าน แล้วเสร็จ และยังมีบริการหลังจากบ้านสร้างเสร็จ ต่างจากผู้รับเหมาฯทั่วๆ ไป ที่อาจมีความเสี่ยงงบก่อสร้างบานปลาย หรืออาจเจอปัญหาทิงงาน จึงมันใจว่าพีดเี ฮ้าส์จะสามารถดูแลเราได้จริงๆ จึงเดินทางไปทีสาขาขอนแก่น โดยเอาแบบบ้าน ้ ่ ่ ทีเ่ รามีไปด้วย หลังจากทีเ่ ข้าไปแล้ว จึงท�าให้รวาเขามีแบบบ้านให้ลกค้าเลือกเยอะมาก แต่เราก็มแบบบ้านของเราแล้ว และ ู้ ่ ู ี ทางบริษัทก็รับสร้างให้กับเรา”