Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 49

“มุมโปรดของสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะเป็นห้องพักผ่อนด้านล่างของตัวบ้านที่มี ความโปร่ง โล่ง สบาย และกว้างขวางสามารถทำกิจกรรมในครอบครัว หรือสามารถ รองรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนได้เป็นอย่างดี” baan sukjai magazine “คุณแม่นวรัตน์” บอกว่าแรกเริมมีแนวคิดทีจะใช้ผรบเหมาประจ�าทีกอสร้างโรงงาน หรือผูรบเหมาฯ ่ ่ ู้ ั ่่ ้ั ในจังหวัดขอนแก่น แต่มาทบทวนดูแล้ว ความช�านาญ และการเป็นมืออาชีพแ