Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 46

baan sukjai magazine “จากที่ได้ศึกษาข้อมูลพบว่าบริษัทรับสร้างบ้านมีการทำงานแบบครบวงจร ให้คำปรึกษา ตั้งแต่แรกเริ่มจนบ้านแล้วเสร็จ และยังมีบริการหลังจากบ้านสร้างเสร็จ ต่างจาก ผู้รับเหมาฯ ทั่วๆ ไป ที่อาจมีความเสี่ยงงบก่อสร้างบานปลายหรืออาจเจอปัญหาทิ้งงาน” 46 จากทีตรากตร�าท�างานมาตลอด จึงคิดอยากปลูกสร้างบ้านสวยๆ ่ ให้ครอบครัวได้อยู่อาศัย แต่ต้องการให้บ้านกับที่ท�างานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด จึงได้ออกแบบเป็นบ้าน 2 ชั้นครึ่ง บนพื้นที่ 3 ไร่ ในบริเวณโรงงานน้�าแข็งนั่นเอง