Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 42

baan sukjai magazine เช่นเดียวกับบ้านหลังงามในสไตล์โมเดิรนของครอบครัว “ศรีสมุดคำา” บ่งบอกถึง ์ บุคลิกและรสนิยมของผูอยูอาศัยหลังนีได้เป็นอย่างดี มีรปลักษณ์การตกแต่งทีเ่