Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 36

baan sukjai magazine 36 “ก็ ถื อ ว่ า เป็ น บ้ า นที่ ต รงใจ มี ระบบปรับน้�าร้อนน้�าเย็น ไอเดียการตกแต่ง บ้านก็เอาตามความชอบของเราเอง ดูตาม หนั ง สื อ ตกแต่ ง บ้ า นแล้ ว น� า มาประยุ ก ต์ โดยเฉพาะเรื่องฝ้าเพดานที่มีลวดลายไม้ ธรรมชาติ ให้ บ้ า นมี ก ลิ่ น อายความเป็ น ธรรมชาติ ประยุกต์หลากหลายสไตล์”