Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 29

baan sukjai magazine คุณตุ๊กติ๊กเจ้าของบ้าน บอกกับทีมงาน “บ้านสุขใจ” ว่า พื้นเพเป็นคนอุบลราชธานี ท�าธุรกิจด้าน คอมพิวเตอร์ และก็มีธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดยโสธรและอุบลราชธานี ส่วนบ้านหลังนี้อยู่ที่ขอนแก่นสร้างไว้ เป็นบ้านพัก เมื่อเวลากลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ ส�าหรับสมาชิกในบ้านตอนนี้มีเพียง 2 คน คือตัวเองและสามี 29