Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 27

baan sukjai magazine เช่นเดียวกับครอบครัวของคุณ “ตุกติก” ทีตดสินใจปลูกสร้างบ้านหลังนี้ ๊ ๊ ่ั ด้วยจุดประสงค์ทจะสร้างความพร้อมให้กบครอบครัว รองรับกับจ�านวนเหล่าสมาชิก ี่ ั ตัวน้อยๆ ในอนาคต และยังสามารถเป็นสถานทีพกผ่อนยามกลับมาเยียมญาติผใหญ่ ่ ั ่ ู้ ด้วย กับบ้านหลังใหญ่บนเนื้อที่ 3 ไร่ พื้นที่ใช้สอยกว่า 300 ตารางเมตร เป็นแบบ บ้านรุ่น WA-721 ในสไตล์ที่ผสมผสานความเป็นโมเดิร์นบวกกับการตกแต่งรอบๆ ตัวบ้านทีเ่ น้นความเป็นธรรมชาติ โดยน�าเอาหลักการความชุมชืนของน้าเข้ามาจัดวาง ่ ่ � ไว้ในพื้นที่โดยรอบของบ้าน ท�าให้บ้านหลังนี้มีความเย็นสบาย ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมี สุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี 27