Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 25

baan sukjai magazine ดังนั้น การที่จะปลูกบ้านในฝันสักหลัง เชื่อได้เลยว่าหลาย ท่านคงต้องคิดถึงรายละเอียดต่างๆ อย่างถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นสไตล์บ้าน รูปแบบบ้าน พื้นที่ใช้สอย เพราะการสร้าง “บ้าน” ส�าหรับบางคนอาจ หมายถึงความพยายามทั้งชีวิตของเขาเลยทีเดียว ดังนั้น “บ้าน” จึง เปรียบเสมือนสมบัติชิ้นส�าคัญที่จะอยู่กับเจ้าของบ้าน และเป็นหน้าเป็น ตาให้กับผู้อยู่อาศัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 25