Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 23

baan sukjai magazine ในชีวิตของคนวัยท�างานช่วงหนึ่ง เมื่อแต่งงานมีครอบครัว แล้ว แน่นอนว่าย่อมต้องวางแผนสร้างอนาคต เพื่อต้อนรับสมาชิกตัว น้อยๆ ในอนาคต เมือทุกสิงอย่างพร้อมและลงตัว “บ้าน” ถือเป็นปัจจัย ่ ่ หนึงทีบรรดาคนหนุมสาวหรือผูกาลังสร้างครอบครัวต่างปรารถนาทีจะมี ่ ่ ่ ้� ่ ไว้ครอบครอง เพื่อรองรับความมั่นคงให้กับชีวิตในอนาคตอันใกล้ 23