Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 21

baan sukjai magazine กาญจนบุรเี ป็นจังหวัดทีมพนทีขนาดใหญ่อนดับ 3 ของประเทศ ด้วยศักยภาพทีเ่ ป็น ่ ี ื้ ่ ั เมืองท่องเทียว มีธรรมชาติทสวยงาม และเป็นเมืองประวัตศาสตร์ทไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เท่าไร ่ ี่ ิ ี่ นัก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย เศรษฐกิจ และการค้าเมืองกาญจนบุรีจึงเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี “ทวายโปรเจกต์” โครงการท่าเรือน้�าลึกขนาดใหญ่ในฝั่งพม่า บริเวณใกล้ชายแดน บ้านพุน้าร้อนเป็นอีกหนึงแรงกระตุน ทีจะท�าให้เศรษฐกิจกาญจนบุรมการเติบโตแบบก้าวกระโดด � ่ ้ ่ ีี จึงเห็นภาพการลงทุนเกิดขึ้นอย่างมากมายในพื้นที่แห่งนี้ ธุรกิจที่อยู่อาศัย เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ของจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าของแบรนด์รับสร้างบ้านอันดับ 1 อย่างพีดีเฮ้าส์ จึงถือโอกาสนี้เปิด ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขากาญจนบุรี ขึ้นอีกหนึ่งแห่งและนับเป็นสาขาที่ 34 คุณอนินทร์ จีนสุ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาญจนบุรี โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรจังหวัดกาญจนบุรี มีก�าลังซื้อสูงมาก หากเปรียบเทียบกับจังหวัดใน พื้นที่โซนฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวว่าโครงการท่าเรือน้�าลึกทวายจะเกิดขึ้นท�าให้ 2-3 ปี ทีผานมา มีการลงทุนใหม่ๆ เกิดขึนมากมาย อาทิ ศูนย์จาหน่ายวัสดุกอสร้าง โครงการบ้านจัดสรร ่่ ้ � ่ และห้างสรรพสินค้า ก็แข่งกันมาเปิดสาขาใหม่ทนี่ เชือว่าเมือโครงการท่าเรือน้าลึกทวายแล้วเสร็จ ี่ ่ ่ � จังหวัดกาญจนบุรีจะกลายเป็น HUB ในการขนถ่ายสินค้าทางฝั่งตะวันตกทั้งหมด อนินทร์ บอกว่า ตนเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี จึงรู้เห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของ พื้นที่เป็นอย่างดี โดยหลังจากจบการศึกษาทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็เริมต้นท�างานเก็บเกียวประสบการณ์ในสาขาทีเ่ รียนมาอยูหลาย ่ ่ ่ ปี กระทังเมื่อปี 2554 ได้ตดสินใจลาออกจากงานแล้วหันมาท�าธุรกิจหอพักบริเวณสถาบันราชภัฏ ่ ั นครปฐม กิจการก็ถือว่าราบรื่นดี มีนักศึกษาเข้ามาพักเต็มตลอด ขณะนั้นก็เริ่มมองหาธุรกิจ แฟรนไชส์ที่คิดว่าสามารถท�าได้เลย แต่ก็อยากให้อยู่ในสายอาชีพที่ตนเองถนัด ก็มาพบว่า แฟรนไชส์รับสร้างบ้าน เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์และตรงใจ มากที่สุด “