Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 17

Happy Seminar เรื่อง กองบรรณาธิการ “พีดีเฮ้าส์”จัดประชุม ผจก.ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทั่วประเทศ baan sukjai magazine เมือเร็วๆ นี้ นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธาน ่ ่ เจ้าหน้าทีบริหาร บริษท พีดเี ฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด หรือ ทีรจกกันในนามศูนย์รบสร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ ่ ั ่ ่ ู้ ั ั พร้อมแฟรนไชส์ซีและผู้จัดการศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ 34 สาขาทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมการ ประชุมแฟรนไชส์ซีศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องกินรี โรงแรมอมารี ดอนเมือง ส�าหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อ สรุปยอดขายไตรมาส 1 เป้ายอดขายไตรมาส 2 ปี2556, แผนการขยายศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ในปี 2556, กิจกรรมสนับสนุนแฟรนไชส์, โปรโมชั่น “ลุ้นล้าน ลุ้นรถ”, การปรับราคาบ้าน, งานออกบูธสถาปนิก, กิจกรรมการอบรมบุคลากร, การศึกษาดูงานระบบ การก่อสร้าง เพื่อเสริมศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถ และรักษามาตรฐานของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายใต้สโลแกน “มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ” 17