Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 16

Happy Seminar เรื่อง กองบรรณาธิการ “การสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ” baan sukjai magazine สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมกับ บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด จัดอบรม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยหลักสูตร “การสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ” โดยแบ่งการอบรม เป็น 2 วัน วันแรกได้รับเกียรติจาก คุณสุพล ธรรมวิเศษ, คุณพิศาล ธรรมวิเศ