Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 กรกฏาคม-กันยายน 2556 - Page 14

Happy Seminar เรื่อง กองบรรณาธิการ โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร baan sukjai magazine สมาคมไทยรับสร้างบ้าน จัดอบรม “พนักงานขายมืออาชีพ” 14 เมื่อเร็วๆ นี้ (วันที่ 29-30 มีนาคม) สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมกับ บริษัท พีดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด จัดอบรมบุคลากรตามหลักสูตร “พนักงานขายมืออาชีพ” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและ ประสิทธิภาพของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรของสมาชิกสมาคมฯ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ มณฑล ศรัทธานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง ส�าหรับ หลักสูตรและเนื้อหาการฝึกอบรมนั้น ถือเป็นหลักสูตรเฉพาะที่สมาคมฯ ได้ท�าการพัฒนา หลักสูตรขึ้นเอง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงของบุคลากรในธุรกิจรับสร้างบ้าน ซึ่งจะท�าให้ผู้เข้าร่วม อบรมสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้หัวข้อการอบรม อาทิ เทคนิคการ ขายและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯ “การอบรมครั้งนี้ ได้เพิ่มความรู้และทักษะ ได้แนวคิดและเทคนิคใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานจากการร่วม กันคิดของผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งยังได้เทคนิคจากผู้มีประสบการณ์ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักขายรุ่นพี่ๆ ที่มา เวิรคช็อปวิธการน�าเสนองานขาย การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพบลูกค้า การฝึกฝนวิธคดล่วงหน้ากับเหตุการณ์ ์ ี ีิ ไม่คาดคิด และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะ” ฐิตานันท์ อึ้งรพีพัฒน์ เจ้าหน้าที่ขาย บริษัท สกลนคร รับสร้างบ้าน จ�ากัด ได้พูดถึงความรู้สึก และความรู้ที่ได้รับการการเข้าอบรมในครั้งนี้