Flash ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2556 - Page 76

Happy Trip เรื่อง- MR.OZAMA ภาพ –Tolga Kıvılcım ท่องมหานครสองทวีป @ตุรกี baan sukjai magazine “ตุรกี (Turkey) ดินแดนสองบุคลิกเพียงหนึ่งเดียวในโลก มีอาณาเขตพาดผ่านแผ่นดินทั้งยุโรปและเอเชียผนึกแน่นเป็น เนื้อเดียว แผ่นดินที่ราบสูงอนาโตเลียมิเพียงขรึมขลังด้วย รากประวัติศาสตร์อารยธรรมที่เก่าแก่และความหลากหลายของ ชนหลายกลุ่ม นับแต่ ครั้ง 2,500 ปีก่อนคริสตกาล” 76 ถ้าคุณเป็นนักเดินทางที่หลงใหลอารยะธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ และยาวนาน ตื่น ตาไปกับความงดงามหัศจรรย์ของธรรมชาติ มิตรภาพ รอยยิม เราแนะน�าให้คุณมาสัมผัสดิน ้ แดนไก่งวง ประเทศที่สวยงามติดอันดับเมือง 1 ใน 5 ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันมายล ตุรกี (Turkey) ดินแดนสองบุคลิกเพียงหนึ่งเดียวในโลก มีอาณาเขตพาดผ่าน แผ่นดินทั้งยุโรปและเอเชียผนึกแน่นเป็นเนื้อเดียว แผ่นดินที่ราบสูงอนาโตเลียมิเพียงขรึมขลัง ด้วย รากประวัตศาสตร์อารยธรรมทีเ่ ก่าแก่และความหลากหลายของชนหลายกลุม นับแต่ ครัง ิ ่ ้ 2,500 ปีก่อนคริสตกาล