Fi Asia 2018 Fi Asia 2018 Show Catalogue - Page 215

EXHIBITOR LIST & PROFILE 3-5 October 2018 Jakarta, Indonesia XINGHUA JIAHE FOODS CO., LTD. XINJIANG LONGPING HIGH-TECH HONG’AN NATURAL PIGMENT CO., LTD. Booth: D2.F28 Booth: A3.U16 Donghu Industrial Park, Chengdong Town, Xinghua, Jiangsu 225755 Caiwukule Town, Hejing, Xinjiang CHINA CHINA Tel : +86 5 2383892988 Fax : +86 5 2383891128 E-mail : ZPXZY BBYY\ PXZY BX]BH]˚XZY B[BH HLNLLLBK[XZ[BH[X[P[KBX]BH]˞ZX[˘Kۂ[XHXZHˋ \[^\Y[YX[YX\\وZ\YYY]X\[XHH[KH\HT\[[[ܘYHH\YYYX[YX\\H\BYوZ[H\Y\وYH[[\[\][ۘ[ˈœݚYH[H\[][H[\X\\\\X[[Z\[ۋ[X[ۙ[Y UXۙ[]\[YY[ˋ\Z[[][\][ۈ[ݙ[X\ L]Y\\Y\][و HXZ[Xوۙ[’ۙ[\[[\ZH[ܙ\[\X\H\X[B[ܙ\[\ZH[ و[[\ZH[ܙ\[\XZ[B\[[ Z[H[ZX[[YYY[ \X[H[ܙ\[\XZ[H\[[ \^H[YYX[Y[ \ZH[\XZ[H\[[ܙ[X\[^\[YY PQёPBSPHRTRHSTUSӐSQBˋ SPSӑSQ UPӑ&PSUTSQQˋ ˈ KLKX[Z[Y Z\]X[ۋZ^KZX[ ̎SB^Z[XۛZX][Y[ۙK[XKX[H M͍SBVHRUӑSTHˋ [BH H L ^BH H L K[XZ[HZېKBX]BH]˝KB BH\HX[YX\\\HZY]YY]X\X\œX\ZY]Y\ ۚ[ۋXYKYZ[\\\X[KX\ KZY]YܙY[[\\ZY]YY[\\ ˈZY]YX]XZ\ ZY]YY]]X\ XH KZY]Y[\[ۛۜXH ܘ[[\ ZY]YYZ [ۚ[ۈ ˜]H ˈZY]Y[X\ ZY]Y[\[\KZY]YH L ZY]Y]H˂SPHPSHˋ LKQL[[XۛZX][Y[ۙK[XKX[H MMB[BH H M ̍NNNB^BH H M ̍NNNBK[XZ[HX\Y\\XPZ]ۙٛ BX]BH]˞] BZ]ؙۙ]\ܛ\\[Y[ NNL\HX\Y\\[Hܚ[ۈH^\HXX[\X\[][Y[ HݚYHY]X[]H[ܙYY[[XX[\ܝ\XH\\Y\HXHܙX[K[[ۘ[Z\H[]\YK\XZ[X\H^\BX[^\H[ܙYY[]Y] \X[ Z\H]ܜ[XHܙX[H\VHRUӑSTHˋ H LL Z[[KZ[HY[H[XH\ˍ Hۙ[Y Z[[[ZB[BH H ̎ M B^BH H ̎ M ͂K[XZ[H\Z[ޚ[]PX[KBX]BH]˛X[Y˘BSB[XHX[Hˋ \Hٙ\[ۘ[X[YX\\وZY]YY]X\X\[X\ۚ[YYZ][Y]X\[YYY[[K][ܙH[ YX\&H^\Y[H[\[KH^ܝY\ݙ\ [Y\[\YTL KŤ TSS ˜[T]ˈ\YYY H[BSBPQёPBSBH[XB܋[Y\X[Z[[Z[^]X[][YK^KX[H L [BH H M ̍NNNB^BH H M ̍NNNBK[XZ[HZ[] BX]BH]˞] BH\[MBH]\BHܙX