Festspillkatalogen 2018 - Page 59

FO RBINDE LSE R FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 059 FOR- BINDEL- ­S ER FORESTILLINGER O G KONSERTER MED HISTORISKE RØTTER. DET YPPER STE AV DEN KL ASSISKE KUNSTTRADIS JONEN. DYBDE O G REFLEKS JON. SIDE 05 8– 091 WWW.FI B.N O 059